Marna

Notă de informare generală cu privire la prelucrarea datelor personale

Stimați utilizatori,
Vă informăm că, MARNA S.A., cu sediul în Str. Râureni Nr. 87, Râmnicu Vâlcea, Jud. Vâlcea, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J38/220/1991, CUI RO 1471871, prelucrează anumite date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
În înțelesul prezentului Regulament, următorii termeni se definesc astfel:
 • Date cu caracter personal: orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea/restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • Dreptul la informare: persoana vizată este informată cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului și ale responsabilului cu protecția datelor, scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;
 • Dreptul accesului la date: persoana vizată obține de la operatorul de date, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o vizeaza sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
 • Dreptul la rectificare: persoana vizată obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete;
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): persoana vizată obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: persoana vizată obtine, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora (începând cu data de 25 mai 2018);
 • Dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizată primește, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către MARNA S.A. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege (începând cu data de 25 mai 2018);
 • Dreptul la opoziție: persoana vizată se poate opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: persoana vizata cere și obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privința persoanei vizate sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: persoana vizată se poate adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

Operatorul de date cu caracter personal

În vederea prestării serviciilor, MARNA S.A. prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal (respectiv: până la data de 25 mai 2018, prevederile Legii nr. 677/2001 și ale legislației subsecvente; începând cu data de 25 mai 2018, prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 și ale legislației subsecvente).

Categoriile de persoane vizate

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către Operator aparțin următoarelor categorii de persoane vizate: Garanți, Fideiusori, Beneficiarii reali, persoanele de contact desemnate de către Utilizatorul persoană juridică.

Protecția datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către MARNA S.A. numai în măsura permisă prin Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal și circulația liberă a acestor date.
Termeni în înțelesul Legii 677/2001:
 • date cu caracter personal: orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice mod, alăturarea, combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor/clienților (cumparătorilor) privind situația contului lor de pe www.marna.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și a comportamentului consumatorului.

Prin citirea Termenilor și Condițiilor prezentate ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa adresa justiției pentru orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

 


Pentru exercitarea acestor drepturi, dacă aveți orice întrebare despre modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate sau dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă puteți adresa MARNA S.A. cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa comercial@marna.ro
Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați oferit, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.
MARNA S.A. poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare. Este vorba despre furnizori de servicii de curierat sau de servicii bancare ori de alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor.

© 2018 MARNA SA

SUS